ALGEMENE VOORWAARDEN LIEVIX FASHION & ART

 1. Definities:
  • Lievix Fashion & Art gevestigd te Antwerpen – Merksem, onder ondernemingsnummer 0846485049
  • Klant: Degene met wie Lievix Fashion een overeenkomst is aangegaan.
  • Partijen: Lievix Fashion en klant samen.
  • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 2. Toegankelijkheid algemene voorwaarden:
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Lievix Fashion
  • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 3. Prijzen:
  • Alle prijzen die Lievix Fashion hanteert zijn in euro’s, exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  • Alle prijzen die Lievix Fashion hanteren voor de producten of diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door Lievix Fashion.
  • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Lievix Fashion niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. tot het stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
  • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3.3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 4. Monsters/Modellen:
  • Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontleden dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 5. Gevolgen niet tijdig betalen:
  • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Lievix Fashion gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Lievix Fashion.
  • De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Lievix Fashion zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Lievix Fashion op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Lievix Fashion, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Lievix Fashion te betalen.

 6. Recht van reclame
  • Zodra de klant in verzuim is, is Lievix Fashion gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  • Lievix Fashion roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  • Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Lievix Fashion, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  • De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 7. Herroepingsrecht:
  • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
   • Het product niet gebruikt is.
   • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
   • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz)
   • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
  • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 7.1 genoemd, vangt aan:
   • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via lievixFashion@gmail.com,
   met toevoeging van de rede en foto’s van het product.
  • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Lievix Fashion - Gudrunlaan 49 - 2170 Merksem, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  • De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Lievix Fashion indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
  • Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Lievix Fashion heeft geretourneerd.

 8. Opschortingsrecht:
  • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 9. Retentierecht:
  • Lievix Fashion kunnen een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Lievix Fashion heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Lievix Fashion
  • Lievix Fashion is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 10. Verrekening
  • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Lievix Fashion te verrekenen met een vordering
   op Lievix Fashion.

 11. Eigendomsvoorbehoud:
  • Lievix Fashion blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van  Lievix Fashion op grond van wat voor gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  • Tot die tijd kan Lievix Fashion zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  • Indien Lievix Fashion een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geld de overeenkomst ontbonden en heeft Lievix Fashion het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 12. Levering:
  • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  • Levering van online bestelde producten vinden plaats op het door de klant aangegeven adres.
  • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Lievix Fashion het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  • Bij te late betaling is er spraken van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Lievix Fashion kan tegenwerpen.

 13. Levertijd:
  • De opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Lievix Fashion.
  • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Lievix Fashion niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets hebben afgesproken.

 14. Feitelijke levering:
  • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 15. Transportkosten:
  • Transportkosten zijn voor rekening van de klant.

 16. Verpakking en verzending:
  • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Lievix Fashion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 17. Bewaring:
  • Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 18. Garantie:
  • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
  • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, als meer wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 19. Ruilen:
  • Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   • Ruilen vindt plaats binnen de 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
   • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
   • Het product is nog niet gebruikt.
  • Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen, gedragen kleding of producten niet in originele staat kunnen niet worden geruild.
  • Lievix Fashion is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,

 20. Vrijwaring:
  • De klant vrijwaart Lievix Fashion tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Lievix Fashion geleverde producten.

 21. Klachten:
  • Klachten dienen binnen 14 dagen doorgegeven te worden aan lievixFashion@gmail.com
  • De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Lievix Fashion in staat is hierop adequaat te reageren.
  • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Lievix Fashion ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

   ODR platform
  •  Als u in de Europese Unie woont, kunt u een geschil voorleggen aan het Platform voor Online Geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, "ODR") op

   http://ec.europa.eu/odr. Het ODR-platform is een online platform om consumenten te helpen die online goederen of diensten hebben aangeschaft. Het platform geeft toegang tot diensten voor alternatieve geschillenbeslechting die u meestal gratis kunt gebruiken.
   Lievix kan naar eigen goeddunken beslissen of een klacht kan worden opgelost via het ODR-platform.

 22. Aansprakelijkheid:
  • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 23. Overmacht:
  • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Lievix Fashion in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Lievix Fashion kan worden toegerekend in een van de wil van onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Lievix Fashion kan worden verlangd.
  • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Lievix Fashion 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat er weer aan kan worden voldaan.
  • Lievix Fashion is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

 24. Wijziging algemene voorwaarden:
  • Lievix  Fashion is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

 

Opgesteld op 11 juni 2019 - aangepast op 01 maart 2022